Asan Plenum

Andreas Esche / Bertelsmann-Stiftung
Helmut Hauschild / Bertelsmann-Stiftung
Iain Begg / London School of Economics
Ansgar Belke / University of Duisburg-Essen