event BI

Asan China Forum

Ha Jong Dae / Donga Ilbo
Liou To-hai (劉德海) / National Chengchi University
Moon Heungho / Hanyang University
Park Doo Bok / Korea National Diplomatic Academy
Wang Xiangsui (王湘穗) / Beijing University of Aeronautics and Astronautics
Zhou Yongsheng (周永生) / China Foreign Affairs University