ASAN PEOPLE

J. James Kim

J. James Kim

Senior Fellow ; Center Chief

Center for Regional Studies

Lee Jaehyon

Lee Jaehyon

Senior Fellow ; Director

Center for Regional Studies ;
External Relations Department

Choi Eunmi

Choi Eunmi

Research Fellow

Center for Regional Studies

Visiting Research Fellow

Research Division

Center for Regional Studies

Kim Minjoo

Senior Research Associate

Center for Regional Studies

Yoo Ah Rum

Research Associate

Office of the President